Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Uprawnienia marynarskie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej
WYCIĄG Z PRZEPISÓW
§ 19. 1. Świadectwa i patenty żeglarskie uprawniają do zajmowania następujących stanowisk na statkach żeglugi śródlądowej oraz do wykonywania następujących czynności:
1)   świadectwo marynarza żeglugi śródlądowej uprawnia do zajmowania stanowiska marynarza na każdym statku żeglugi śródlądowej;
2)   świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej uprawnia do:
a)  zajmowania stanowiska starszego marynarza na każdym statku żeglugi śródlądowej,
b)  kierowania scalonymi materiałami pływającymi oraz statkami bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
3)   świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej uprawnia do:
a)  zajmowania stanowiska:
  bosmana na każdym statku żeglugi śródlądowej,
  kierownika obiektu pływającego,
b)  kierowania scalonymi materiałami pływającymi oraz statkami bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
4)   świadectwo sternika żeglugi śródlądowej uprawnia do:
a)  zajmowania stanowiska:
  sternika na każdym statku żeglugi śródlądowej,
  kierownika obiektu pływającego,
b)  kierowania scalonymi materiałami pływającymi oraz statkami bez napędu mechanicznego o iloczynie długości i szerokości nieprzekraczającym 20 m2;
5)   patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania promem lub łodzią przewozową bez napędu mechanicznego;
6)   patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej uprawnia do:
a)  kierowania statkiem bez napędu mechanicznego,
b)  zajmowania stanowiska kierownika urządzenia pływającego;
7)   patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania:
a)  małym statkiem,
b)  łodzią przewozową o napędzie mechanicznym;
8)   patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej uprawnia do kierowania każdym statkiem, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w tym patencie, z tym że:
a)  statkiem pasażerskim - po ukończeniu 24 lat i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi,
b)  statkiem pasażerskim o zdolności przewozowej powyżej 400 osób - po odbyciu dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku kierownika statku pasażerskiego o zdolności przewozowej większej niż 200 osób,
c)  statkiem I kategorii - po odbyciu praktyki pływania na stanowisku sternika na statku I kategorii, w wymiarze co najmniej połowy okresu określonego odpowiednio w § 18 ust. 1, lub na stanowisku kierownika statku II kategorii, w wymiarze 6 miesięcy.
2. Kategorie statków, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. c, obejmują:
1)   II kategoria - statki towarowe i zestawy o długości do 86 m, statki pasażerskie bez miejsc sypialnych do 250 pasażerów, statki pasażerskie z miejscami sypialnymi do 50 pasażerów oraz holowniki i lodołamacze o mocy mechanicznego urządzenia napędowego do 300 kW;
2)   I kategoria - statki towarowe i zestawy, statki pasażerskie, holowniki oraz lodołamacze, o parametrach wyższych niż określone w pkt 1.
 
§ 23. Świadectwa i patenty żeglarskie uprawniają do zajmowania następujących stanowisk na statkach żeglugi śródlądowej:
1)   świadectwo motorzysty żeglugi śródlądowej uprawnia do samodzielnej obsługi urządzeń maszynowych o łącznej mocy maszyn do 300 kW;
2)   patent mechanika statkowego żeglugi śródlądowej uprawnia do zajmowania stanowiska mechanika na każdym statku żeglugi śródlądowej.
 
kontakt: mgr Joanna Pluta, tel. 71 329 18 93 wewn. 24; statki@wroc.uzs.gov.pl
Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Piętro II

pok. 2149

Załogi i Statki

pok. 2150

Finanse i Administracja

pok. 2151

Nadzór nad Żeglugą

pok. 2153

Sekretariat

pok. 2154

Dyrektor

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2018 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: red.com.pl