Dlaczego żegluga ródlądowa

Transport Rzeczny Naqtura 2000

PODPISY/UTERSCHRIFTEN

 

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

 

Warszawa, dnia 24 września 2018 r.

Poz. 31

zarządzenie nr 31

ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej1)

z dnia 21 września 2018 r r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz. 137 i 1694) z ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, w tym jego delegaturom w Krakowie i Kędzierzynie-Koźlu, nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

 

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej

 

Załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 września 2018 r. (poz. 31)

 

Statut Urzędu Żeglugi Śródlądowej

we Wrocławiu

§ 1. 1. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwany dalej "Urzędem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U.z 2017 r. poz. 2128 oraz z 2018 r. poz.) oraz niniejszego statutu.

2. Urząd zapewnia obsługę Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwanego dalej "Dyrektorem", będącego terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej.

§ 2. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące piony:

1) Nadzoru nad Żeglugą Śródlądową, Drogami Wodnymi i Inspekcji Technicznych;

2) Administracyjno-Finansowy.

2. W skład Urzędu wchodzą także delegatury urzędu żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu i Krakowie.

3. W skład delegatury urzędu żeglugi śródlądowej wchodzą:

1) Pion Terenowego Nadzoru na Żeglugą Śródlądową i Drogami Wodnymi,

2) samodzielne stanowiska do spraw administracyjno-organizacyjnych.

4. Delegaturą urzędu kieruje Dyrektor delegatury urzędu żeglugi śródlądowej.

5. W pionach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, do realizacji określonych zadań Dyrektora, Dyrektor może tworzyć zamiejscowe stanowiska pracy.

6. W zależności od potrzeb, w pionach, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, dla realizacji zadań Dyrektora mogą być tworzone biura, wydziały, zespoły, samodzielne stanowiska - na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 3. Organizację wewnętrzną Urzędu, w tym jego delegatur, oraz szczegółowy zakres zadań pionów, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, biur, wydziałów, zespołów oraz samodzielnych stanowisk, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, oraz utworzonych na podstawie § 2 ust. 6, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

§ 4. Zakres działania Dyrektora obejmuje sprawy wynikające w szczególności z:

1) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej;

2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, 2180, oraz z 2018 r. poz. 640 i 710);

3) ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1970);

4) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169);

5) ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 387);

6) odrębnych przepisów.


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).

 

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 30 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Krakowie (Dz. Urz. MTBiGM poz. 24), zarządzeniem Nr 31 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. MTBiGM poz. 25) oraz zarządzeniem Nr 35 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Dz. Urz. MTBiGM poz. 29), które na podstawie art. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia ……………… o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (Dz. U. poz. ….) utraciły moc z dniem wejścia w życie tej ustawy.

Dziennik Urzędowy Ministra GMiŻŚ


 

Kontakt
pl de en

Urząd Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek:
    godz: 800 - 1600

 tel.: 71 329 18 93
e-mail: urzad@wroc.uzs.gov.pl

Pobierz vCardNapisz do nasNapisz wniosek

adres: ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

konto nr

59 1010 1674 0011 0822 3100 0000

BIC/SWIFT: NBPLPLPW

IBAN: PL

NIP 895-18-30-432

Piętro I

pok 106

Dyrektor

pok 106

Sekretariat

pok 102

Kierownik Pionu           Finansowo-Administracyjnego

Główna Księgowa

pok 111

Zamówiena Publiczne

pok 101

Kadry i Archiwum

pok 103

Kierownik Pionu Nadzoru n/ż

pok 104

Dokumenty Załóg i Statków

pok 105

Inspektorzy Nadzoru n/ż

pok 111

Inwestycje Żeglugowe

pok 115

Komisje TKI i TKE

  Pozostałe stanowiska
pok 114 Radca Prawny i Wspópraca
pok 115 ODO

pok 115

Zarządzanie K

pok 115

Informatyk

pok 112

Sala Konferencyjna

 

Mapka dojazdu

 


Strona urzędu żeglugi
Strona dziennika ustaw RP
Strona Monitora Polski
Strona biuletynu informacyjnego

Dla pracowników:

Copyright © 2011-2019 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Created by: RED Software House | Agencja interaktywna Wrocław